مدیریت زمان

مهارت مدیریت زمان راه های مختلفی برای بیان درک ما از زمان وجود دارد. برای قرنها مردم از حرکت و نور ماه و خورشید، ساعت آفتابی، اذان، زنگ کلیسا برای...