تعهد در رابطه

تعهد در رابطه “قول دادن و پای بند ماندن ،آن زمان که با فرد مناسب هستید و رها کردن ، هنگامی که خوشبختیتان را در پی نخواهد داشت” از کجا...