ترساندن کودک

ترساندن کودک روش رایج دیگری است برای ساکت کردن بچه هنگام ابراز احساسات خود. انکار،اجتناب و پرت کردن حواس برای جلوگیری از شرح حال و ابراز وجود بچه کافی هستند،چون...