چه تغییراتی در نوجوان اتفاق می افتد؟

تحولات دوران نوجوانی 1- تشکیل هویت  نوجوانی دوره ای است که هویت در آن شکل میگیرد. اگرچه فرآیند تشکیل هویت، مدت ها قبل از بلوغ شروع میشود اما مفهوم خود...