تحسین یک رویداد بیرونی است

توجه کنید که چگونه تحسین را که یک رویداد بیرونی است،گاهی می توان برای کنترل کردن رفتار یک نفر و گاهی برای آگاه ساختن او از شایستگی اش در انجام...