تغییر باورها

چگونه باورهای مان را تغییر دهیم؟ پیش فرضهای اصلی کارعبارت اند از: 1- اینکه واقعیت مان از طریق صافی های باورهای در حال تغییرمان خلق میشود. 2- اینکه ما دارای...