تاثیر تکالیف خانه بر یادگیری

تاثیر تکالیف خانه بر یادگیری نقش تکلیف شب تكاليف خانه یا شب یکی از عوامل مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد. تکلیف درسی برای والدين فرصتی فراهم می...