تاثیر روابط والدین بر کودک

بسیاری از والدین اعتقاد دارند: اگر ما حامی فرزندانمان باشیم دیگر اهمیتی ندارد که بایکدیگر رابطه خوبی داشته باشیم یا نه. والدینی که این فلسفه را دارند اغلب فراموش می...