ساختار عاطفی خانواده

منظور از ساختار عاطفی خانواده، نحوه ی ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده با هم است. نظر افراد خانواده نسبت به هم، احساسات و علاقه آنها به یکدیگر و...