بی توجهی به کودکان

رویکرد اجتناب بر آن است که به اظهار ناخواسته ی بچه توجه نکنید،به این امید که خود به خود برطرف بشود.والدین امید دارند که با توجه نکردن به بیان حال...