بیقراری در نوجوانان

در رابطه با نوجوانتان به نکات زیر دقت کنید: _ بی قراریش را بپذیرید: سالهای نوجوانی، دوران دشواری است، زمان سوء ظن، در خود به دیده ی تردید نگریستن و...