به کودکان احترام بگذارید

یکی از اصولی ترین راههای ایجاد احترام در کودکان تا به خود و دیگران احترام بگذارند، احترام گذاشتن به آنها و تقاضای احترام متقابل از آنهاست. دکتر کلبرگ میگوید:” قدم...