ویژگ های جنسی اولیه و ثانویه

بلوغ با افزایش شدید در  تولید هورمون های جنسی آغاز می شود.در حدود 5 تا 9 سالگی، در سن بلوغ ابتدا غدد فوق کلیوی شروع به ترشح مقادیر زیادی آندروژن...