بلوغ زودرس و دیررس در دختران

جنبه های مثبت و منفی تاثیر بلوغ زودرس و دیررس در میان دختران چندان روشن نیست.آنچه مسلم است،برخلاف پسران، بسیاری از دختران تمایلی به بلوغ زودرس ندارند، بلکه خواهان آنند...