واکنش به تغییرات بلوغ جنسی

واکنش به تغییرات بلوغ جنسی نخستین قاعدگی در دخترهایی که آگاهی قبلی ندارند می تواند تکان دهنده و نگران کننده باشد و پاسخ پسرها به اولین انزال،مانند واکنش دخترها،احساس های...