بزهکاری نوجوان ۱

مطالعات اولیه در باب بزهکاری نوجوانان مکررا از طریق مقایسه ای ساده میان ویژگی های بزهکاران و غیر بزهکاران پیش رفته است.چنین نگرشی مبتنی بر این فرض ضمنی است که...