برخورد با شکست

یک راه برخورد با شکست چیزهایی که ذهن تان را مشغول کرده،یادداشت کنید پردازش احساس های منفی یا برخورد با مسئله ای چون شکست در گفتن یا نوشتن،به نظر آسان...