باورها چگونه عمل میکنند؟

در اینجا به چگونگی کاربرد صحیح باورها اشاره میکنیم: باید باورهایی را بیان کرد که وقوع شان امکان پذیر است. مسلما بیان این جمله ها نوعی اشتباه فراگیر است: ”...