باز ی برای کودک یک ساله

کجا رفت؟ یک توپ نرم و کوچک انتخاب کنید، آن را در یک ظرف درپوش دار بگذارید. از بچه بپرسید توپ کجا رفت؟ او را تشویق کنید که در ظرف...