بازی کتاب کودک من

بازی که ” کتاب کودک من” نامیده شده برای خردسالانی به کار می رود که از والدین حقیقی خود جدا شده اند و هیچگونه داستان یا تصویری از زندگی کودکی...