شش ویژگی همسر آینده

شش ویژگی شخصیتی که می بایست در همسر آینده خود بدنبال آن باشید بارها اتفاق می افتد که مرد یا زنی پای میکروفن آمده و می پرسد : «باربارا، من در...