ایده آل گرایی چیست؟

ایده آل گرایی یعنی همه چیز را در حد عالی خواستن، میتواند رلهی برای رسیدن به کمال باشد، ولی اگر تنها راه ممکن باشد دیگر نمیتواند مفید باشد. بعضی ها...