ایجاد روحیه ی پذیرش در خانواده

چگونگی ایجاد روحیه ی پذیرش و مثبت اندیشی در خانواده: 1- خانواده را هم چون یک پروژه در نظر بگیرید: زندگی خانوادگی خود را چون یک پروژه قلمداد کنید. یعنی...