اهمیت و شرایط تصمیم گیری

اهمیت تصمیم گیری به جرات می توان گفت که لحظه ی تصمیم گیری از سخت ترین و سرنوشت سازترین لحظات زندگی است. بسیاری معترف اند که در این لحظات فشارهای...