انواع بازی در کودکان

_ بازی های خودجوش: در این بازی کودک نفر اول است و و الدین تعیین کننده نوع و شیوه بازی کودک نیستند. بهتر است شرایط سالم برای بازی فراهم سازند...