انسان کامل

فردی با حال برتر پایدار و قوی دارای ویژگی های زیر است: قادر است طیف کاملی از احساسات،از یاس عمیق و خشم گرفته،تا شادی و عشق را تجربه کند بدون...