انتقاد کردن

مهارت تفکر نقاد بسیاری از مردم معنی انتقاد را معادل مفاهیمی نظیر سرزنش، خرده گیری، شماتت، عیب جویی و توبیخ می دانند. از این رو تعجبی ندارد اگر انتقاد به مفهوم...