انتقاد از همسر

پرسش با همسری که همیشه از من انتقاد می کند چگونه رفتار کنم؟ زنم می خواهد همه چیز من تغییر کند: لباسی که می پوشم، کتابی که می خوانم، دستور...