خودزنی یا خود آسیب رسانی (self injury)

خود زنی(Self injury) تخریب عمدی و خودسرانه قسمتی از بدن که باعث آسیب فوری در فرد می شود. بدون قصد و اقدام به خودکشی و قسمتی از فرهنگ و آداب...