افکارتان را برکمال متمرکز کنید.

افکارتان را بر کمال متمرکز کنید. بیماری نمی تواند در بدنی که از نظر فکری در تعادل باشد دوام بیاورد.به کمال توجه کنید و بدانید فقط کمال است که وجود...