افسردگی چیست؟

همه افراد زمانی غم و اندوه را تجربه کرده اند اما افسردگی چیزی بیشتر است. افسردگی غم و اندوه افراطی است که بیش از چند روز طول می کشد. افسردگی...