اعتیاد به گوشی هوشمند و افسردگی

اعتیاد به استفاده از گوشی های هوشمند باعث شکل گرفتن نوعی از ارتباطات عصبی در مغز میشود که دقیقا در افرادی که برای کاهش درد از داروهای مخدر ” اکسی...