اعتماد به نفس در کودکان 1

شما همان آینه ای هستید که بچه در آن ارزش های خود را تماشا می کند. شور و حال و سرزندگی بچه ممکن است در نبود بد زبانی یا بد...