اضطراب امتحان

اضطراب امتحان اضطراب امتحان از دو کلمه  اضطراب و امتحان تشکیل شده است. منظور از اضطراب نوعی حالت نا خوشایند و مبهم است  که با پریشانی، وحشت، هراس، تپش قلب،...