استقلال در کودکان

استقلال  در کودکان آنچه بچه ها به آن نیازمند هستند والدین همیار است. بچه ها اغلب احساس عجز و ناتوانی می کنند، چون هنوز کوچک هستند و در این جهان...