چگونه و چه زمانی باید فرزندم را از شیر بگیرم؟

از شیر گرفتن کودک از شیر گرفتن کودک به این معناست که کودک دیگر از سینۀ مادر شیر نخورد.  همۀ مواد غذایی خود را از منابعی غیر از شیر سینۀ...