از بین رفتن زندگی مشترک

عیوبی که باعث ویرانی رابطه ی مشترک میشوند: 1- اعتیاد رابطه با افرادی که به دارو، مواد،الکل و قمار معتاد هستند سرانجام خوبی ندارد و به شما آسیب می رساند....