از اشتباه کردن خجالت نکشید

از اشتباه کردن خجالت نکشید اگر بتوانید ادعا کنید هرگز در محل کارتان شرمنده، رنجیده خاطر یا سرزنش نشده اید یا تا به حال اشتباهی نکرده اید، نمیتوانید شخص مناسبی...