احترام از نظر زنان و مردان

گروه زنان مصداق های احترام را از ناحیه همسرانشان چنین ذکر کرده اند: _ اگر محبت و عشق خود را نسبت به من ابراز کند. _ در مناسبت ها حتی...