ارتباط با جنس مخالف

از مهمترین ویژگی های دوران نوجوانی و بلوغ شکل گیری روابط با جنس مخالف و آغاز فعالیت جنسی می باشد. اگر متوجه شدید فرزندتان وارد یک رابطه عاطفی با جنس...