اختلال شخصیت نمایشی چیست و چه ویژگی های دارد؟

اختلال شخصیت نمایشی روانشناسان، اختلال شخصیت نمایشی را در افرادی تشخیص می دهند که وقتی کانون توجه قرار دارند خیلی لذت می برند.  در هر جایی طوری رفتار می کنند...