اختلال بدشکلی بدن چیست و درمان آن چگونه است؟

اختلال بدشکلی بدن افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن (BDD) دلمشغول این فکر هستند که قسمتی از بدن آنها زشت یا معیوب است. اشتغال ذهنی آنها خیلی فراتر از نارضایتی...