چرا احساس حقارت میکنیم؟

(( تا خودت نخواهی، هیچ کس نمیتواند موجب احساس حقارت در تو میشود))                                   ...