احساس امنیت

امنیت عاطفی زندگی را با بچه ای تقسیم کن که با مهربانی و خلاقیت رفتار می کند، نه به این خاطر که از شما می ترسد  بلکه به این دلیل...