تربیت کودک

روش تربیت کودک احساسات کودکان برای آنها واقعی است. «هر گونه احساسی مجاز است، ولی عمل محدود است.» «ما نباید درک کودک را محدود کنیم.» «تا زمانی که کودک احساس...