احساسات کودکان (1)

1)نیاز برخی کودکان به جلب توجه آن قدر زیاد است که از حد تحمل پدر و مادر ها فراتر می رود.می بایست راهی پیدا کرد که در عین حال که...