7 دلیل نادرست برای ازدواج 5

دلیل 5 اجتناب از بزرگ شدن بسیاری از مردم نه از روی آمادگی جهت قسمت کردن غنای زندگی خود با شخص دیگر،بلکه از این رو رابطه ای را آغاز می...