اتیسم در دانش آموزان

ماهیت اختلال طیف اتیسم چنین است که دانش آموزان اغلب در هنگام انجام تکالیف: به وسیله ی تعاملات اجتماعی موجود در محیط پاداشی دریافت نمیکنند و نیاز دارند که انتظاراتشان...