ابراز عشق به کودکان

اگر گلی خود شکوفا شود آن را آب نمیدهیم؛ما گل را آب می دهیم تا شکوفه بدهد. دوست داشتن بچه تضمین نمی کند که او احساس دوست داشته شدن کند.وقت...