آیا میشود موفقیت ازدواج را پیش بینی کرد؟

آیا میشود موفقیت ازدواج را پیش بینی کرد؟ تحقیقات نشان داده اند که این موارد میتوانند با ازدواج ناموفق همراه شوند: پدر و مادر فرد ازدواج در سن پایین بدون...